ส.ป.ก.ปิดการสัมมนา การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวีระพงษ์พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการ 4,5,6,7) และนางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ 15,16,17,18) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563” ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 

ในการกล่าวปิดการสัมมนาฯ ได้ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะส่วนหนึ่งคือขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีการศึกษาทบทวน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน และระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีนางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนราชการในส่วนกลาง) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ (ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 72 จังหวัด จังหวัดละ 3 ราย) และเจัาหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา รวม 350 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 นี้