ก.แรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแรงงานนานาชาติ เทิดไท้ร.10

ก.แรงงาน น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน สืบสานต่อยอดพระราชปณิธาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นางอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำผู้ร่วมงานทำพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงทำพิธีเปิดโครงการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมสาธิตการฝึกอาชีพตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV ข้าราชการและผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ 10 ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วย

 

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านแรงงาน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดมา และได้สนองเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้ กพร. ขับเคลื่อนภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล โดยสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” และภารกิจของกระทรวงฯ เผยแพร่สูสาธารณชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าวว่า  โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมนำ“ศาสตร์พระราชา”ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่สู่ประชาชนทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการต่างๆ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวม 3,000 คน และยังถ่ายทอดให้บุคลากรในกลุ่มอาเซียนอีก 450 คน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ, พัฒนาด้านการเกษตรด้วยการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชสวน พืชไร่และพืชสมุนไพร และพัฒนาพื้นที่โรงเรือนเพาะเห็ด โรงผลิตปุ๋ย

“นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรการฝึกอบรมทุกกิจกรรม โดยจะมีการตรวจติดตามการขยายผลของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นระยะ และมีการศึกษาดูงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย” อธิบดี กพร.กล่าว