พาณิชย์!! ขานรับนโยบาย Thailand Plus Package ของรัฐบาล อำนวยความสะดวกชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบาย Thailand Plus Package ของรัฐบาล ชัดเจนส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เน้นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และลดปัญหาอุปสรรคการลงทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ส่งเสริมและกำกับการลงทุนของคนต่างชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ และเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand Plus Package ที่เร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตจากผลกระทบสงครามการค้า ซึ่งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยเร่งปรับปรุงบัญชีแนบท้ายตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อการลดอุปสรรคการลงทุนในประเทศไทย”

“ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ โดยปัจจัยหลักในการทบทวนจะให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับ  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและกำกับดูแลของภาครัฐ”

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “สำหรับในปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเสนอรายการธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลธุรกิจที่ได้จากการศึกษาหรือที่มีหน่วยงานเสนอเข้าสู่กระบวนการทบทวนและพิจารณาของ “คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542” แล้วจึงนำผลการพิจารณา/ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และสรุปความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการ/ขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อถอดประเภทธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงต่อไป”

“ทั้งนี้ การปรับปรุงประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตและการกำกับดูแลของภาครัฐ จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เกิดความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนทำให้เกิดการแข่งขันด้านพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ เป็นกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศในระยะยาว” รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

……………………………….

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า