ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี นางสาววราภรณ์ เข็มนอก กับพวก และรายคดี บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก

วันที่ 19 กันยายน 2562 พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นางสาววราภรณ์  เข็มนอก กับพวก และราย บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย  เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายทางช่องทางดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยลงเว็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย นางสาววราภรณ์ เข็มนอก กับพวก” หรือ “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก )

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

กำหนดยื่นคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

  1. ราย นางสาววราภรณ์ เข็มนอก กับพวก ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2562
  2. ราย บริษัท กาแฟแคชแบ็ค จำกัด กับพวก ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.)  เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือทาง QR Code ด้านล่างนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710