สรุปรายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ณ วันที่ 18 ก.ย.62

สรุปรายงานผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.