กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเยาวชน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้สอดแทรกความสนุกจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน “สื่อ สิทธิ ศิลป์” การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย โรงเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมและการมอบประกาศนียบัตรให้กับ เด็กหญิงญาณัจฉรา ธรรมพิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาขั้นปีที่ 4 ที่เก็บกระเป๋าเงินซึ่งมีเงินเป็นจำนวนมาก และนำส่งคืนเจ้าของด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครู นักเรียน เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมฯ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการส่งเสริมให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนรู้เท่าทัน ตระหนักถึงหน้าที่ตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎหมาย และเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายนนี้ ขอให้เยาวชนทุกคน นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลต่อครอบครัว ชุมชน ให้สังคมเกิดการเรียนรู้ และเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาประเทศ ให้มีความก้าวหน้า มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

————————————————–