ธพ.จับมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของแต่ละภาคส่วนได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การร่วมลงนามข้อตกลงในวันนี้เป็นความร่วมมือกันของกรมธุรกิจพลังงานกับภาคีเครือข่ายตามนโยบายภารกิจของกรมฯ ที่จะกำกับดูแลกิจการพลังงานในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความมั่นคง และก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

นางสาวนันธิกา ยังกล่าวเสริมอีกว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการบัญญัติให้มีการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจำหน่าย การแบ่งบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง และการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง การกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษาสถานที่ดังกล่าว การกำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่ง และการบำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการดำเนินกิจการ หรืออนุญาตให้ดำเนินกิจการ รวมทั้งการกำหนดการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องได้รับการทดสอบ ตรวจสอบ และฝึกอบรมจากผู้ทดสอบ ตรวจสอบ และผู้ฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายดังกล่าว ได้แก่ ผู้ดำเนินกิจการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติและมีหนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรม

กรมธุรกิจพลังงาน