รมช.ธรรมนัส เร่งรัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศสำรวจที่ดิน ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เพื่อจัดสรรแก่ประชาชนที่ขาดแคลนที่ทำกิน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการทำงาน แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยได้มอบหมายนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับไปดำเนินการแล้วนั้น

สำหรับการประชุมในวันนี้ จะเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ไร้ที่ทำกิน โดยได้เรียกประชุมปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้ง 72 จังหวัด เข้ามารับนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มจากการสำรวจที่ดิน ส.ป.ก. ของแต่ละจังหวัด ที่ได้แจกจ่ายให้ประชาชนไปก่อนหน้านี้ ว่ามีการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นที่รกร้าง ก็จะนำมารวบรวมและจัดสรรให้ประชาชนในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป โดยที่ดินนั้นจะต้องมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำ ไฟ ถนน เป็นต้น รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายใหม่ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานในที่ดินนำร่อง 509 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย ไปพร้อมๆกับที่ดินแปลงอื่นๆ เพื่อจัดสรรให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน มีอาชีพ ที่มั่นคงต่อไป. รมช.ธรรมนัส กล่าว