กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างศักยภาพลูกเสือไทย เสริมความแข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือไทยให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี และเสริมความแข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)” ร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวถึงเจตนารมณ์ในความร่วมมือฯ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันผนึกกำลังในการเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือ ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ให้เกิดความประทับใจ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” อาทิ การสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะในการเป็นผู้สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวที่ดี และการให้บริการที่ดี เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย เสนอแนะวิทยากรในการให้ความรู้แก่ลูกเสือ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะสนับสนุนในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกเสือในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ซึ่งภายหลังจากนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นการผนึกกำลังเพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง สร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

……………………………………………………………………