สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์ เชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคนผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะได้ร่วมมือกันในการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ กับภาคเอกชน ในการเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการบูรณาการ จัดการศึกษา ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ค้นพบความถนัดของตนเองเพื่อเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ ซึ่งทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และผมมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และเป็นการเพิ่มศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเชื่อมโยงการศึกษา และการบูรณาการจัดการศึกษารูปแบบการเรียนทางไกลร่วมกัน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ค้นพบความถนัดของตนเองเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพ โดยทั้งสามฝ่ายได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ สอศ. และ สพฐ. ร่วมกันกำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใช้เป็นแนวทางในการรับสมัครผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ และบริษัทร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยบริษัทสนับสนุนห้องเรียนทางไกลในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเสริมว่ามีข้อตกลงในการสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับ สอศ. และบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและทวิภาคี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการประชุมหารือ วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ การประเมินผล และเรื่องต่างๆ ร่วมกัน

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัท จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา และทวิภาคี  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการ โดยผ่านโรงเรียนสังกัด สพฐ.  และสนับสนุนห้องเรียนและอุปกรณ์รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางตามความเหมาะสม โดยห้องเรียนทางไกลต้นทาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ณ ห้องเรียนต้นทาง

……………………………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

17 กันยายน 2562