“วีรศักดิ์” โดดอุ้มโชวห่วยเจอพิษอุทกภัย

รมช.พาณิชย์ สั่งการกรมพัฒน์ฯ เร่งประสานเอกชนออกแพ็คเกจช่วยร้านค้าโชวห่วยในพื้นที่น้ำท่วมภาคอีสาน พร้อมจับมือซัพพลายเออร์ ห้างค้าส่งรายใหญ่ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เข้าช่วยเหลือโชวห่วยในพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด โดยมีเครือข่าย MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงช่วยฟื้นฟูกิจการ มั่นใจ!! โชวห่วยฟื้นตัวเร็ว…เศรษฐกิจท้องถิ่นเดินหน้าต่อได้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยทำให้ทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจได้รับความเสียหาย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งประสานหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครอบคลุมทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมหนัก (จ.อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ) พร้อมทั้ง ให้ร่วมมือกับสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน และห้างค้าส่งรายใหญ่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโชวห่วยในพื้นที่ทั้งรายเล็กรายใหญ่อย่างเต็มที่ เนื่องจากร้านโชวห่วยมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน และมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง”

“ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน บริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย/ซัพพลายเออร์รายใหญ่ อาทิ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย / บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ฯลฯ และห้างค้าส่งขนาดใหญ่ คือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง สถาบันการเงิน อาทิ SMEs D Bank และธนาคารกรุงไทย โดยสามารถสรุปมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และธุรกิจโชวห่วย ดังนี้

มาตรการการช่วยเหลือภาคประชาชน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ส่งสินค้าราคาพิเศษสู่มือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาตรการการช่วยเหลือภาคธุรกิจ

– กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันการเงิน เน้นความช่วยเหลือด้านการเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจผ่านมาตรการของธนาคารพันธมิตร เช่น ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงิน ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ พักชำระดอกเบี้ย 3 – 6 เดือน และการให้เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อใช้ในการปรับปรุง ฟื้นฟู และหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

– มอบเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 1) เป็นพี่เลี้ยงช่วยฟื้นฟูธุรกิจในพื้นที่ประสบอุทกภัย 2) สมาชิกในเครือข่ายฯ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ผลิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และ 3) จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 43 ให้ชาวนาในพื้นที่ประสบอุทกภัยไปปลูก และจะรับซื้อข้าวที่เป็นผลผลิตทั้งหมด รวมทั้ง ช่วยเหลือด้านการทำการตลาดให้

มาตรการการช่วยเหลือธุรกิจโชวห่วย

– กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร จะจัดทีมงานลงพื้นที่ช่วยเหลือในการจัดร้านค้าและปรับปรุงร้านโชวห่วยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ร่วมมือกับสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมร้านโชวห่วยในราคาพิเศษ หรือ ไม่คิดค่าแรง ฯลฯ

– เจรจาให้ซัพพลายเออร์ ขยายเวลาชำระหนี้ค่าสินค้าจากปกติ 30 – 45 วัน เป็น 75 – 90 วัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ และรับเก็บคืนสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วม

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีร้านโชวห่วยอยู่จำนวนทั้งสิ้น 169,133 ร้าน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีร้านโชวห่วย จำนวน 16,914 ร้าน (คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนร้านโชวห่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญ จำนวน 3,814 ร้าน (คิดเป็นร้อยละ 2.26) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9,539 ร้าน (คิดเป็นร้อยละ 5.64) และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9,147 ร้าน (คิดเป็นร้อยละ 5.41)

…………………………………

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า