กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่สนใจจะเป็น “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์”

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่สนใจจะเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ โดยคุณสมบัติของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ (เป็นคนเดิม หรือ คนใหม่ก็ได้) มีดังนี้

1) เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจในการทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ มีความทุ่มเท เสียสละ และพร้อมจะทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์

2) มีผลงานหรือมีข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดเป็นอย่างดี

3) สามารถประสานการทำงานร่วมกับหมอดินอาสา เกษตรกร เพื่อร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมจนถึงขั้นตอนการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS)

ผู้สนใจสมัครเป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ กรอกข้อมูลตามใบสมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVvsgiCmIon0Dl0LtdGGO8wyP5Udt6JO0A-99h-9mViJ3dFA/viewform

เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 จนถึง วันที่ 23 กันยายน 2562