กระทรวงเกษตรฯ Kick Off โครงการแพะ – แกะล้านนา ประเดิม จ.ลำปาง ผลักดันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาเลี้ยงแพะให้ตรงตามความต้องการของตลาด

15 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ – แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ” พร้อมมอบท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตกร ตลอดจนลงนามเอกสารข้อตกลง (MOU) จำหน่ายแพะ ระหว่าง ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรฯ กับตัวแทนผู้รับซื้อแพะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ นอกจากนี้ รมช.ประภัตรฯ ยังได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธ์กระถินเพื่อให้เติบโตเป็นอาหารแพะในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ในการนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และ นายสุรเดช สมิเปรม พร้อมด้วย นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัด นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 นำเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กองแผนงาน นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ผอ.อิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผอ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ ด้านแพะ แกะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ที่เข้าร่วมและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ ตลอดจนการพัฒนาแพะด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต และแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ แกะล้านนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะของเกษตรกรภายใต้โครงการมีความยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ ด้านพันธุ์แพะ ด้านอาหารสัตว์ ด้านผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสุขภาพและมาตรฐานฟาร์ม ด้านการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลผลิต อีกทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย แพะ ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะ ตามโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด กับ บริษัทเอ วาย เค มัทเทิน จำกัด พร้อมมอบเอกสารคู่มือการเลี้ยงแพะ จำนวน 1,000 เล่ม แก่เกษตรกร และผู้สนใจ