กรมการจัดหางาน คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

กรมการจัดหางาน คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐระดับดีเด่น 2 รางวัล และระดับดี 1 รางวัล ระดับดีเด่นได้แก่ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2 ผลงาน คือ การให้บริการงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Permit และระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) และระดับดี ได้แก่ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 ผลงาน คือ การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำด้วยเทคโนโลยีเพื่อทางเลือกอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

วันที่ 14 กันยายน 2562 – นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ในสาขาบริการภาครัฐ จำนวน 3 รางวัล เป็นระดับดีเด่น 2 รางวัล และระดับดี 1 รางวัล ซึ่งรางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่แสดงถึงความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชน เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่รัฐบาลมอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการทำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ เพื่อให้ความยั่งยืนในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง 3 รางวัลที่กรมการจัดหางานได้รับมีดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. การให้บริการงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Permit เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นระบบอำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องและเอกสารที่ใช้สำหรับทุกหน่วยงานเพียงครั้งเดียว (Single Entry) ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบของทั้ง 3 หน่วยงานจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด สามารถลดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการให้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมเจ้าท่า และกรมประมง ซึ่งเป็นความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นจนทำให้สามารถปลดใบเหลืองจากอียูได้เป็นผลสำเร็จ
3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำด้วยเทคโนโลยีเพื่อทางเลือกอาชีพในอนาคต เป็นการให้บริการทดสอบความพร้อมในการประกอบอาชีพ ผลจากการทำแบบทดสอบจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ทราบบุคลิกภาพที่โดดเด่น แนวทางการเลือกศึกษาต่อทั้งระดับอาชีวะและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีบริการ ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ IQ และ EQ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักตนเองในทุกมิติ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้สู่งานที่ชอบและอาชีพที่ใช่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.employmentguide.doe.go.th สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานฯ

“รางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมการจัดหางานได้รับ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมและเป็นการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ และเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของกรมการจัดหางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว