กพร.สุดเจ๋ง โชว์สกิลหน่วยงานคุณภาพ คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างชื่อให้กระทรวงแรงงาน โชว์ผลงานหน่วยงานคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. และข้าราชการให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา นอกจากนั้น ภายในงาน ยังมีการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนด้วย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล เปิดเผยว่า ในนามตัวแทนของกระทรวงแรงงาน มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ กพร.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ถึง 3 สาขา คือ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ “ระดับดี” เรื่องศูนย์รวมข้อมูลช่างชุมชน(ร้านช่างประชารัฐ) ของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม “ระดับดี” เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยียานยนต์แบบประชารัฐของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กพร. ได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนากำลังแรงงาน ให้มีศักยภาพและคุณภาพ (Super worker) ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร “มุ่งพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวคิด Workforce Transformation ของ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งผลักดันให้แรงงานได้พัฒนาทักษะในการทำงานและสามารถปรับตัวก้าวทันต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทักษะที่สอดคล้องกับการจ้างงาน รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ โดยยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ “การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง” ภายใต้แผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สามารถขยายเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากปีละประมาณ 2 แสนคน เป็น 4 ล้านคน ในปัจจุบัน

“นอกจากนี้ กพร. ยังดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ การประกาศนโยบาย Zero Corruption รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้ บรรลุจุดประสงค์และให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง รางวัลที่ได้รับ จึงเป็นขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากร ของกพร.ทั่วประเทศ มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลต่อไป .” อธิบดีกพร.กล่าว