กรมอนามัยคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี’62 เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อประชาชนสุขภาพดี

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รับ 3 รางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัลคือ หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลและสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน2 รางวัล

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงรางวัลเลิศรัฐที่กรมอนามัยได้รับในปี 2562 ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ” รางวัลแห่งเกียรติยศมอบแก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มี 3 สาขาด้วยกันคือ 1)  สาขาบริการภาครัฐ 2)  สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ3)  สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า เป็นความภาคภูมิใจของกรมอนามัยในการได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัลคือ หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของกรม “A2IM” และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนและทันสมัย “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข (MOPH HEALTH)”    โดยนำแนวทาง PMQA/PMQA 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เชิงกรานถึงเชิงตะกอน และ 2) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง “เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (0-5 ปี)  กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง” โดยศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กจากรูปแบบเนื้อหาเป็นแบบภาพพลิก โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อหลักเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

“รางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 C : Care Manager  Caregiver & Care Plan”  โดยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ สร้างสังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ สังคมแห่งความสุขไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ซึ่งทุกรางวัลที่กรมอนามัยได้รับในครั้งนี้เป็นเสมือน แรงขับเคลื่อนกรมอนามัยให้มุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนสู่การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีต่อไป”

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 13 กันยายน 2562