กรม สบส.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี

กรม สบส.ปลื้ม โดนใจกรรมการคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร.วัดผลประชาชนเข้าถึงข่าวสารของกรมฯได้ง่ายผ่านหลายช่องทาง และเข้าถึงบริการของกรมฯได้สะดวกด้วยระบบออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากรม สบส.มีภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยกรมฯให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการ จนทำให้กรม สบส.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน(Open Governance) ระดับดี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่บุคลากรกรม สบส.ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาการบริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และถึงแม้ว่าในปีงบประมาณหน้า ตนจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ก็เชื่อมั่นว่าด้วยจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดีของบุคลากรกรมฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และในวันนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานมอบรางวัล ตนจึงได้มอบหมายให้ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.เป็นผู้แทนกรมฯ ในการเข้ารับรางวัลดังกล่าว

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ได้กล่าวภายหลังเข้ารับรางวัลว่าตามที่ท่านอธิบดีกรม สบส.ได้กล่าวไปว่ากรมฯให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ผลงาน และกิจกรรมของกรมฯผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือราชการ เว็บไซต์กรมฯ โซเชียลมีเดีย(Facebook ,Twitter) ไลน์กลุ่ม อีเมล เวทีการประชุมต่างๆ คู่มือประชาชน จุลสารออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สื่อมวลชน ตลอดจนมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart อสม. และ อสค 4.0 ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้ความรู้แก่ อสม. รวมทั้งข้อมูลที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ทำให้ อสม.กว่าล้านคน ได้มีความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในชุมชนได้ดีมากยิ่งขึ้น ด้านช่องทางการร้องเรียน กรม สบส.มีช่องทางที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ผ่านหลายช่องทางตั้งแต่การร้องเรียนด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ อีเมล Facebook ตลอดจนการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ที่สามารถติดตามสถานะของการร้องเรียนได้(E-Tracking)

ทันตแพทย์อาคม กล่าวอีกว่า ในยุค 4.0 กรม สบส.ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการพัฒนาบัตรประจำตัว อสม.เป็นแบบ Smart Card ใช้สำหรับรับเงินค่าป่วยการ และรูดชำระค่าสินค้าได้ การพัฒนาระบบการรับยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว(Zero Copy) เพื่อลดการใช้สำเนาเอกสาร การพัฒนาการตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์และการสแกน QR Code ที่เชื่อมกับระบบ GPS ในการตรวจหาตำแหน่งของสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆกลับมาได้ทางเว็บไซต์ การพัฒนาระบบอัจฉริยะด้านการประเมินมาตรฐาน UCEP และการปรับเพิ่มรายการราคากลางบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม 2,952 รายการ ตลอดจนกำลังพัฒนาการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนออนไลน์ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสถานพยาบาลเอกชน(Central Biz Box) โดยจะพัฒนาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์(Smart Track) เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้กรม สบส.มีผลงานเข้าตากรรมการ จนคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับดี ได้ในที่สุด.