“รมช.มนัญญา” รุดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา จ.เชียงราย ดันกลไกสหกรณ์ ทำเวียงแก่นสู่เกษตรปลอดภัยสีเขียว

วันที่  12 กันยายน 2562  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณาจารย์ของโรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะองค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด พร้อมด้วย นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวียงแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้เข้าเก็บตัวอย่างเลือดของนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดพบสารพิษตกค้างในร่างกาย และอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การมาในครั้งนี้ มาในนามของรัฐบาล เพื่อหาแนวทางจัดการแก้ไขปัญหา ไม่ได้มาในนามของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง โดยรัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องการให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกัน เนื่องจากอำเภอเวียงแก่น คือต้นน้ำ ถ้าต้นน้ำมีสารพิษ ปลายน้ำจะดีได้อย่างไร ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกันทำให้อำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่สีเขียวที่ปลอดสารพิษให้ได้ ทั้งนี้ จากที่ได้หารือร่วมกับโรงเรียน พบว่า ต้องการให้มีโรงเรือนผลิตพืชผักอย่างครบวงจรตลอดทั้งปี เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทาน จึงเห็นว่าควรสนับสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มโดยใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้และการคัดเมล็ดพันธุ์ปลูกที่มีคุณภาพจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำแนะนำและทราบถึงแนวทางการปลูกพืชย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพื่อป้องกันสารเคมีจากแปลงอื่น และทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้หมุนเวียนโดยรอบ พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มาดูแลเรื่องตลาด เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชนในราคายุติธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในสุขภาพและมีสุขอนามัยที่ดี.

นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรฯ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยแนะนำให้ทราบถึงพิษภัยและแนวทางป้องกันสารเคมีเกษตร พร้อมทั้งจะประสานให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยหาแนวทางในการเพิ่มบ่อน้ำผิวดินเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกด้วย

“ ในเบื้องต้นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นสำคัญ คือ สุขภาพของเด็กนักเรียนและพี่น้องเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ฝากให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของไทยจะต้องมีสุขอนามัยที่ดี จึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดประชุมติดตามการดำเนินงานและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้พื้นที่อำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปลอดจากสารพิษ และให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปกครองต่อไปได้ ขณะเดียวกันจะควบคุมเรื่องการใช้สารเคมี ซึ่งขณะนี้ไม่มีการนำเข้าแล้ว ทั้งนี้ จะนำ”อุทัยธานีโมเดล” ซึ่งมีตลาดเกษตรปลอดสารพิษ มาเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่เวียงแก่น และพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำให้อำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป “นางสาวมนัญญา กล่าว

//////////////////////////////////