‘ก.แรงงาน’ ร่วมมือ ‘ภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน’

กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

วันที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานและ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมแกรนด์ C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี อายุยืนยาว จากการสำรวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งหากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

หลังจากนั้นช่วงบ่าย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแห่งความสำเร็จสู่การบูรณาการการร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงาน” อีกด้วย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
12 กันยายน 2562