ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2562 “การจัดการความรู้การด้นและปักลายรูปสลากย้อม”

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “อุทยานการเรียนรู้ สค.” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน รวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สค. โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน ส่งผลงาน “การจัดการความรู้การด้นและปักลายรูปสลากย้อม” ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ รางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อม โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ