รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดงานสัมมนา “การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเอกชน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเอกชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนให้เกียรติร่วมสัมมนา นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา (ผู้บริหารส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่มและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) รวม 220 ราย ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ถนนโรจนะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส.ป.ก.และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปที่ดินเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินในที่ดินเอกชน ปีงบประมาณ 2563 ตลอดถึง การวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำและแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ฐานข้อมูลที่ดินเอกชน การจัดทำข้อมูลการจัดที่ดิน แผนที่เชิงตัวเลขรายแปลง และสารบบของแปลงที่ดินในระบบการจัดที่ดินออนไลน์(Alro Land Online) และการกำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบการถือครองในที่ดินเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสาระสำคัญอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและในพื้นที่อย่างดียิ่ง คือ
– การจัดหา การจัดที่ดินและการบริหารจัดการในที่ดินเอกชน โดย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
– การจัดทำแผนที่เชิงเลขของที่ดินเอกชน การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและข้อมูลสารบบที่ดินของที่ดินเอกชน โดย ผู้แทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– การบริหารและจัดการในที่ดินเอกชน โดย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
– การอภิปรายกลุ่มย่อย
– การสรุปผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ จากการอภิปรายกลุ่มย่อย
– การนำเสนอผลสรุปโครงการ เป็นต้น