ก.เกษตรฯ สนับสนุนโคขุนสร้างรายได้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจาก 18 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีษะเกษ ฯลฯ จำนวน 60 คน เข้าพบ เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนโครงการโคขุนสร้างรายได้ และเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เกษตรกรรับทราบ โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิ่มศักยภาพการส่งออกโคเนื้อมีชีวิต จากนั้นพบปะเกษตรกรจำนวนกว่า 1,000 คน  ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรด้วย