10 หน่วยงาน จับมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ.เลย สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย สู่มาตรฐานสากล” โดยการลงนามครั้งนี้ประกอบไปด้วย 10 หน่วยงาน คือ จังหวัดเลย, สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, หอการค้าจังหวัดเลย, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมภัตตาคารไทย และ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เขตเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน) องค์การมหาชน

ระบุว่า การลงนามครั้งนี้ถือความภาคภูมิใจของจังหวัดเลย ที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น จะร่วมกันช่วยส่งเสริม ขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเกษตรพร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าสู่ระดับสากล ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทั้ง 10 หน่วยงานใรวันนี้ เชื่อว่าจะทำให้จังหวัดพัฒนาในทุกมิติเต็มรูปแบบในอนาคต

ด้านนายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับของรัฐ ระบุว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ต่างชาติกำลังเป็นที่นิยม และเกิดการแข่งขันจำนวนมาก ดังนั้นการร่วมลงนามความร่วมมือกับจังหวัดเลยครั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดเลย ให้ได้มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ตามที่สากลกำหนด เพื่อส่งเสริม และยกระดับสินค้าของผู้ผลิตให้มีมาตรฐาน และสามารถขายยังศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย และส่งออกไปต่างประเทศได้

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกของตกลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์ ใน 4 เรื่องด้วยกันคือ ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้สินค้าเกษตรของจังหวัดคุณภาพปลอดภัยไร้สารตกค้างต้องห้ามตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์, ส่งเสริมสนับสนุนการผลักดันให้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดเลยมีการดำเนินการอย่างรับผิดชอบทั้งระบบ , ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรและผู้ประกอบการต่อเนื่องใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเลยให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและยังยืน