กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 10 ก.ย. 2562 สนง.ปศจ.รอ.-สนง.ปศอ.ธวัชบุรี ร่วมกับ ศูนยร์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขอนแก่น มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ต.เขวาทุ่ง โค 138 ตัว กระบือ 25 ตัว เกษตรกร 50 ราย