ประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน โดยผู้สนใจสมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุนฯลฯ ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถขอรับในสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคม อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน” โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แสดงไว้ในใบสมัครจริง และต้องกรอกใบสมัครตัวบรรจงหรือพิมพ์ให้ชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงานที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานประกันสังคม อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 กองบริหารการเงินและการบัญชี ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2956 2761- 2 หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานประกันสังคม กองบริหารการเงินและการบัญชี เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

…………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน