รมช.สธ. มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ให้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ แพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ให้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ แพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์ ผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2562 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 9-11 กันยายน 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ในโอกาสนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2562 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นผู้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โดยในปี 2562 นี้ ทางคณะกรรมการรางวัลขุนประเมินวิมลเวชช์ได้คัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อเข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ แพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์ ท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติและนานาชาติ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และส่งผลต่อพัฒนาการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และจริงจัง เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรคที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

………………………………………….

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 10 กันยายน 2562