‘วีร​ศักดิ์’​วาง 3แนวทางต่อยอดหัตถศิลป์​ไทย

รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​สั่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศยึด 3 แนวทาง รักษาและสืบทอดองค์ความรู้เชิงช่างศิลป์​พร้อมประยุกต์​ตัวผลิตภัณฑ์​ต่อยอดงานหัตถศิลป์​ไทยสู่ตลาดโลก ภายหลังได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์​ ให้กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) หรือ ศศป. ซึ่งเป็น องค์การมหาชน ในสังกัด​กระทรวงพาณิชย์​ นายวีร​ศักดิ์​ หวัง​ศุภกิจ​โกศล​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​พาณิชย์ จึงได้เชิญคณะกรรมการ​บริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) หรือ ศศป. เข้ามาหารือเพื่อวางกรอบการทำงาน โดยได้มอบหมายให้ ศศป.เน้นการพัฒนาใน 3ิ ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร, ผลิตภัณฑ์, และการตลาด

ทั้งนี้ นายวีร​ศักดิ์​ กล่าวว่า ในส่วนของการพัฒนาคน ตนได้สั่งการให้ ศศป.เร่งผลิตทายาทครูศิลป์ของแผ่นดิน และทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าภูมิปัญญา, ทักษะฝีมือ และองค์ความรู้เชิงช่างมิให้สูญหายไป รวมถึงยังต้องผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนหัตถกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและเทคนิค ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจต่อรองในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชนในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน​ก็ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่​ไปด้วย จึงขอให้ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมสู่ความร่วมสมัย เน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับเทรนด์โลก เช่นผลิตภัณฑ์​ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

​นอกจากนี้ ตนยังขอให้ ศศป.เร่งพัฒนาตลาด โดยสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น คิง เพาเวอร์ รวมถึงเพิ่มช่องทางใหม่ๆ เช่นจัดทำแอปพลิเคชัน  และจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ​อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของศิลปหัตถกรรมไทยที่สามารถประยุกต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิตผู้คน อีกทั้งยังตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งตนมั่นใจว่า การพัฒนาควบคู่​กันไปทั้งองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาด จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชน ตลอดจนสามารถ​ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วย