พม. เตรียมมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” เพื่อมุ่งหวัง ให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

นายจุติ กล่าวว่า ด้วย องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและ ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามกฎระเบียบของสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 121 ราย จาก 11 สาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย 2) กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม 3) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย และ 4) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร อาทิ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ นางกรุณา บัวคำศรี และนายกำภู ภูริวดล บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เป็นต้น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแถลงข่าวในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง The Star) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม การนำเสนอผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 วีดิทัศน์ “วันเยาวชนแห่งชาติ” และการขับร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th

#######################################