โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ระดับประเทศ)

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ระดับประเทศ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ให้แนวนโยบายการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา องค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ และสามารถนำไปปฏิบัติในสถาบันกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น