เดือน สิงหา 62 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพิ่มเกือบ 9 หมื่นคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนสิงหาคม 2562 ว่า จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ณ สิงหาคม 2562 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกมาตราคือ 33, 39, 40 ทั้งหมด 16,408,753 คน ซึ่งมีตัวเลขเพิ่มจากเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 87,122 คน แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป) มีจำนวน 11,679,220 คน เพิ่มขึ้นถึง 49,536 คน ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน) มีจำนวน 1,629,374 เพิ่มขึ้น 2,239 คน และแรงงานภาคอิสระหรือบุคคลทั่วไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 3,100,159 คน เพิ่มขึ้น 35,317 คน ซึ่งจากตัวเลข ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงผู้ใช้แรงงาน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบความคุ้มครองทุกภาคส่วนของสำนักงานประกันสังคม

เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้าย ตลอดระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการครบรอบ 29 ปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมมุ่งสร้างสรรค์แรงงาน เพื่อสร้างหลักประกันถ้วนหน้า อย่างยั่งยืน ต่อไป

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง / www.sso.go.th