“รมช.มนัญญา” ตรวจเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย หนุนนำกล่องนมใช้แล้วมา Recycle เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ให้โรงเรียน

วันที่ 8 กันยายน 62 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนล่าง ณ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ว่า ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย โดยให้มุ่งเน้นส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะกล่องนม ให้บริหารจัดการทำให้ต้นทุนของกล่องนมลดลง และนำส่วนที่ใช้แล้วมา Recycle เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดโลกร้อน โดยสนับสนุนนำกล่องนมที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น โต้ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ หลังคา ที่รองแก้ว ที่วางซีดี ที่ใส่ของ และเครื่องใช้สิ่งของอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถนำมาสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ลดขยะ ยังมีส่วนสร้างจิตสำนึก ตระหนักคุณค่าของกล่องนมที่ผ่านการบริโภคแล้วนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ เช่น การทำโต้ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชน เป็นต้น

ในส่วนการบริหารจัดการ ได้เน้นย้ำให้ควบคุมคุณภาพด้านการขนส่ง ซึ่งต้องถูกสุขอนามัยให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะการขนส่งนมโรงเรียนต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพในการขนส่งและเก็บรักษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้กำชับให้ อ.ส.ค. ดูแลเรื่องสวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน ตลอดทั้งการจัดภูมิทัศน์ให้สะอาดและเชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพเลี้ยงโคนมมากขึ้น ซึ่งเป็นอาชีพที่มีต้นทุนที่ไม่สูงมาก ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ การฝึกอบรมวิธีการเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นอาชีพเสริมรองความเสี่ยงกับปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้พืชเกษตรเสียหาย

“ขอให้ อ.ส.ค.บูรณาการการทำงาน โดยคำนึงถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับชุมชน เช่น เมื่อมีกล่องนมที่ผ่านการใช้แล้วให้นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น การทำโต้ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการขนส่งนมตั้งแต่ระดับต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ” นางสาวมนัญญา กล่าว

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประชาชน และผู้ประสบอุทกภัย และแจกถุงยังชีพให้ประมาณ 400 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเยี่ยมชมศูนย์รับน้ำนมดิบ ศูนย์ฯ ศรีนคร ของ อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ของ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างด้วย

สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์นมสุโขทัย เกิดจากการที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ในปี 2537-2539 งบประมาณ 324 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  โดยให้จัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นมระบบ ยู.เอช.ที. กำลังการผลิต 80 ตัน/วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ 10 ตัน/วัน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ อ.ส.ค.ใช้ที่ดินก่อสร้างในเขต จัดสรรนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่  โดยมีภารกิจ คือ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสมาชิก อ.ส.ค.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย – พิจิตร) 2.ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในเขตภาคเหนือในการเลี้ยงโคนมและจัดการคุณภาพน้ำนม และ 3.รับซื้อแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดหาน้ำนมดิบจากศูนย์รับน้ำนมดิบอ.ส.ค.จำนวน 10.68 ตัน/วัน ซึ่งมาจาก 5 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมศรีนคร ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ และศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโพทะเล โดยมียอดรวมปริมาณน้ำนมดิบ 331.15 ตัน และยอดมูลค่าน้ำนมดิบ 6,222,657บาท ซึ่งปัจจุบันโรงงานสามารถรองรับได้ 140 ตัน/วัน สามารถผลิตครีม 1.2 ตัน/สัปดาห์ นมพาสเจอร์ไรส์ถุง 18 ตัน/วัน และนมกล่องยูเอชที 140 ตัน/วัน ทั้งนี้ โครงการ Recycle กล่องนม เป็นหนึ่งในแผนงานโครงการที่สำคัญของ อ.ส.ค. เพื่อลดการใช้พลาสติก