KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม

คณะบุคลากร ม.ขอนแก่น ออกให้บริการชุมชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มข.กับชุมชน ตามปรัชญา มข.อุทิศเพื่อสังคม

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริการชุมชน   ภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษและกองสื่อสารองค์กร และงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กองอาคารและสถานที่  ร่วมจัดกิจกรรมบริการชุมชนภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อนำบริการต่างๆไปให้กับชุมชน อาทิ บริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค  บริการตรวจน้ำตาลในเลือด  ให้ความรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดในสมอง และชะลอโรคไตเรื้อรัง ให้คำปรึกษาสุขภาพเฉพาะราย  บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง  ด้วยการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า กำจัด หมัด เห็บ ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนผักปลอดสารพิษ  การแสดงดนตรีเครือข่ายจิตอาสา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาดาวเดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  กล่าวด้วยว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 57 ปี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่สำคัญคือในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับ Time Higher Education จัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการบริการวิชาการสู่สังคมที่มีผลกระทบ social impact เป็นอันดับที่ 1 สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนับเป็นความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปรัชญาหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของเรา คือ คำว่าอุทิศเพื่อสังคม social devotion จึงทำให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยออกไปทำงานกับสังคมในทุกเรื่อง ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพในหลายโครงการ สำหรับกิจกรรมที่ลงมายังชุมชนครั้งนี้เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ติดมหาวิทยาลัย เสมือนเรามีรั้วบ้านติดกันจึงมีการวางแผนในการประสานกับผู้นำชุมชนที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

การที่ มข.กำหนดทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคม social devotion เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชน ไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องนึกถึงประชาชนช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมประชาชนให้มีการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งหมายถึงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติด้วย จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เรายึดมั่นและทำมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ” รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าว