ประกันสังคมเผยทำฟันผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน ส.ค. 62 ยอดบริการ 2 แสนกว่าครั้ง จ่ายไปแล้วกว่า 151 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงยอดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 220,193 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 151,585,212 ล้านบาท  ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โปรดสังเกต ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน