กรมประมง ร่วมกันลงพื้นที่ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 02.45 น. นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกันลงพื้นที่ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับตรวจสอบเอกสารการนำเข้าที่ติดรถบรรทุกนำเข้าสัตว์น้ำ ได้แก่ ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) ซึ่งพบว่าใบอนุญาตนำเข้าฯ และทะเบียนรถรวมทั้งเอกสารตรงกับการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

ทั้งนี้กรมประมงมีนโยบายในการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งให้ด่านทุกแห่งตรวจสัตว์น้ำนำเข้าอย่างละเอียดเข้มงวด และต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำฯ ติดมากับรถบรรทุก รวมถึงมาตรการควบคุมการนำเข้าโดยการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อตรวจสารตกค้าง เช่น ฟอร์มาลิน และโลหะหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค