แรงงาน เตรียมจัดกิจกรรมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 2561

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 13 มิถุนายนนี้ มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กและฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้การจัดทำและนำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก ฉบับที่ 2 (2558- 2563) ไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs สถานศึกษา และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยกำหนดโทษในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อป้องปรามการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการสำรวจในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561