อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาจังหวัดสงขลา พร้อมบูรณาการงานร่วมกับศุลกากรอย่างใกล้ชิด

อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าทั้ง 5 ด่าน พร้อมบูรณาการงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าร่วมกับศุลกากร

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสำนักด่านอาหารและยา มีหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้ (5 กันยายน 2562) อย. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลามีด่านอาหารและยา 5 แห่ง คือ ด่านอาหารและยาสะเดา ด่านอาหารและยาปาดังเบซาร์ ด่านอาหารและยาบ้านประกอบ ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา และด่านอาหารและยาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่น ช็อคโกแลตนมสอดไส้เวเฟอร์ ผลิตภัณฑ์ไล่และกำจัดแมลง วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ กาแฟ เห็ดสด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า และตรวจสัมภาระผู้โดยสาร รวม 48,848 รายการ มีการอายัด 53 รายการ และ ห้ามนำเข้า 96 รายการ ที่ผ่านมาพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เป็นต้น และได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ด่านอาหารและยาสะเดา และด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา ยังมีห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เพื่อทดสอบสินค้านำเข้า โดยการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบเบื้องต้น เช่น ตรวจหายาฆ่าแมลงในผัก/ผลไม้สด ตรวจหาสีสังเคราะห์ในอาหาร เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาสะเดา ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ อย.ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand National Single Window) ณ จุดเดียว หรือการตรวจร่วมฯ และเพื่อให้สอดรับกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ให้ดำเนินการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรเป็น 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ด่านอาหารและยาสะเดาได้ดำเนินการตามมติ โดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการเตรียมความพร้อมของด่านอาหารและยา เช่น บุคลากร เครื่องมือ เป็นต้น และเตรียมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรต่อไป

****************************