ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายสงคราม ปลอบโยน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นางอรนันต์ อภิวัฒน์ปุญญบาล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายวิชิต ชมชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตรวจพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นแปลงที่ดินหมายเลข 1761 เนื้อที่ 355 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา พื้นที่อยู่ในเขตตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงและอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจังหวัดกำแพงเพชร คาดการณ์ว่า จะมีผู้ได้รับผลกระทบ 60 ราย โดยให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาจัดแบ่งผังแปลงที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม จำนวน 60 แปลง เนื้อที่ 3.5 ไร่/ราย ส่วนพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย

– พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 21 ไร่ 23 ตารางวา
– ที่อยู่อาศัย และพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ 3.5 ไร่ ต่อราย จำนวน 60 แปลง รวมเนื้อที่ 222 ไร่ 93 ตารางวา
– พี้นที่แปลงรวม 41 ไร่ 72 ตารางวา
– ถนนสายหลัก 1 สาย เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
– ถนนสายหลัก ทางเข้า(นอกพื้นที่โครงการ)
– สายซอย 11 สาย เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
– ร่องน้ำธรรมชาติ เนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา
– พื้นที่โครงการแหล่งน้ำ กรมชลประทาน 72 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่ ประมาณ 4,820 ไร่ 12 ตารางวา