กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของสถานศึกษา 67 แห่ง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในงานแถลงข่าวของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในประเด็น “การจัดสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 67 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการสำรวจธรณีฟิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 67 แห่งและได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ 23 แห่ง

โอกาสนี้นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักและห่วงใยต่ออุทกภัยที่เกิดขึ้น ทั้งจากพายุโพดุล หรือพายุลูกอื่น ๆ ในฤดูฝนปีนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการไปยังอธิบดีทุกกรมให้เตรียมความพร้อมทั้งรถ เรือ ตลอดจนยานพาหนะอื่น ๆ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในทันที ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัดจะเป็นหน่วยงานประสานให้ส่วนราชการในสังกัด ทส. บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยป้องกันหรือแก้ไขอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที