ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย กรณี จังหวัดพิษณุโลกประสบภัยพิบัติจากพายุโพดุล

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สิบตำรวจเอก ฉลองชัย จันทร์ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายปิ่น ลีมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ให้ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ประสบภัย และเยี่ยมเยียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ซึ่งเป็นจุดรวบรวมน้ำดื่ม ข้าวสาร/อาหารแห้งที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านทุ่งหนองแดง ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สืบเนื่องจาก เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประสบภัยพิบัติจากน้ำป่ากำล้งท่วมขังพื้นที่โดยรอบ และกระแสน้ำไหลเชี่ยว ในพื้นที่ บ้านทุ่งหนองแดง ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดตั้ง War Room ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นหน่วยให้ข้อมูลและประสานงานด้านข้อมูล/ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ประสบภัยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายได้เข้าไปสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตประสบภัยพิบัติโพดุล โดยมอบ น้ำดื่ม อาหารแห้งที่จำเป็น อาทิปลากระป่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และของใช้อื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น