กปน. เชิญผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ร่วมโครงการ “ฉลากรู้จักน้ำ” รณรงค์ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการ​ฝ่าย​สื่อสาร​องค์กร​ การประปา​นครหลวง​ (กปน.) เปิดเผย​ว่า กปน. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเห็นคุณค่าของน้ำและร่วมกันประหยัดน้ำ โดยเชิญชวนผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เข้าร่วมโครงการ “ฉลากรู้จักน้ำ” ซึ่งเป็นฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประเภทก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ เบอร์ 3 (ระดับดี อัตราการใช้น้ำมากกว่า 4 ลิตร แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ลิตรต่อนาที) เบอร์ 4 (ระดับดีมาก อัตราการใช้น้ำมากกว่า 2 ลิตร แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ลิตรต่อนาที) และเบอร์ 5 (ระดับดีเยี่ยม อัตราการใช้น้ำมากกว่า 0.5 ลิตร แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลิตรต่อนาที) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงปริมาณการใช้น้ำ และหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำตามระดับความพึงพอใจของตนเอง และในอนาคตอันใกล้ กปน. กำลังดำเนินการขอฉลากฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาคู่มือโครงการฉลากรู้จักน้ำ (ประเภทก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประหยัดน้ำ) มาตรฐานการแบ่งระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์การประปานครหลวง https://www.mwa.co.th/main.php?filename=label5 โดยยื่นเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพรเทพ ผดุงถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1776 และ นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1677 , 09 9553 6362