ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี พบสถานการณ์โรคหัด และโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ มีอัตราการแพร่ระบาดรุนแรง และมีผู้เสียชีวิต

4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์ของโรคติดต่อ ในห้วงปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เลขานุการ ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2562 โดยเฉพาะสถานการณ์โรคหัด ในภาพรวมของประเทศ มีผู้ป่วย 4,334 คน เสียชีวิต 13 คน ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วย 372 คน รองจากจังหวัดนราธิวาส ที่มีผู้ป่วย 688 คน แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจังหวัดปัตตานีอัตราสูงที่สุด จำนวน 7 คน ขณะที่จังหวัดนราธิวาส 6 คน และสถานการณ์โรคไขเลือดออก มีข้อมูลภาพรวมของประเทศ มีผู้ป่วย 77,575 คน มีผู้เสียชีวิต 81 คน ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วย 820 คน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศ มีผู้ป่วย 6,780 คน จังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วย 1,506 คน

ดังนั้น ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ร่วมรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้ผู้ปกครอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความตระหนัก ในการควบคุม และป้องกันโรคต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกสัปดาห์ การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็ก ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ ตามเกณฑ์อายุกำหนด

ข่าว สธ.ปัตตานี ภาพ/ข่าว