ดร.สาธิต ปลื้ม ทีม Thailand EMT ของ ประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย (Thailand EMT) ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัลแสดงความยินดีจากองค์การอนามัยโลกในระหว่างการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เป็นตัวแทนรับรางวัลแสดงความยินดีจากองค์การอนามัยโลก ในฐานะที่ประเทศไทยผ่านการรับรองทีม Thailand EMT ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศแรกของอาเซียน และลำดับที่ 26 ของโลก ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 72 (Seventy – Second Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RC72) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ทีม Thailand EMT ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ เป็นทีมพัฒนาต่อยอดจากทีมเมิร์ท (MERT : Medical Emergency Response Team) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกรม กองต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สภากาชาดไทย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยประเทศไทยมีทีมเมิร์ทครบทุกจังหวัดตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมาได้ให้การดูแลรักษาผู้ประสบภัยทั้งในประเทศ รวมทั้งรัฐบาลไทยได้ส่งทีม MERT ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อปี 2558 และให้ความช่วยเหลือกรณีสันเขื่อนเซ-เปียนน้ำน้อยแตกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี 2561

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  กรมการแพทย์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสำหรับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และระบบในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อตอบสนองต่อภาวะภัยพิบัติ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมอบให้กรมการแพทย์เป็น EMT coordinator/ EMT Focal point หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งในประเทศเทศหรือภูมิภาค ทีมเมิร์ท สามารถออกปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที อยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่รบกวนทรัพยากรท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาทีม EMT จนได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยายผลการพัฒนาทีม Thailand EMT ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2562 – 2564) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์การฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลต่อไป