ออป.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ…

นางธัญชนก รุจิโรจน์สุวรรณ หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานบริหารกทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับผลงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้เศรษฐกิจบนพื้นที่เอกสิทธิ จำนวน 80 ไร่ ของ นางสาวปราณี ปึงศิริเจริญ และ นายไพโรจน์ สุขสุวรรณ เกษตรกร ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจบนพื้นที่เอกสารสิทธิของเกษตรกร กับ อ.อ.ป.” โดยในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำ และอธิบายขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับเกษตกรอีกด้วย เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา