ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมและวนเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ 5 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวธัญพร แพมงคล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร นางสาวสุภาพ ข้อคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม(อินทผลัมสด) โดยมี นายวิชิต สิงห์อนันต์ ให้การต้อนรับ สรุปความเป็นมาและการดำเนินงาน ซึ่งแปลงที่ดินแห่งนี้ ได้รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก.เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา และได้จัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นและปลูกป่าแบบวนเกษตร เนื้อที่ 10 ไร่ มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตปีละ 440,000 บาท อาทิ อินทผลัม 160 กิโลกรัมๆ ละ 500 บาท (ผลผลิต/ต้นพันธุ์) มีรายได้ปีละ 70,000 บาท มันสำปะหลัง 20 ตันๆละ 2,000 บาท มีรายได้ปีละ 30,000 บาท เผือกน้ำ มีรายได้ปีละ100,000 บาท ข้าว มีรายได้ปีละ 30,000 บาท มะขามเทศ (ผลผลิตและกิ่งพันธุ์) มีรายได้ปีละ 200,000 บาท ณ เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

จากนั้นผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรและคณะ ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน ของนายสำเนียง เล็กชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 (ตั้งแต่ปีพ.ศ.2541-ปัจจุบัน)ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. เนื้อที่ 21 ไร่ 58 ตารางวา และเป็นเกษตรกรต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561 ทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปัจจุบัน พื้นที่มีการจัดการแปลงที่ดิน โดยปลูกข้าวพันธุ์กข 79 ทำสวนไม้ผล ทำไร่ข้าวโพดพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม(พันธุ์ข้าวโพดบริโภคสด) พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา และเลี้ยงสตว์ และมีการจัดทำแผงโซล่าเซลพลังแสงอาทิตย์ เพื่อการพัฒนาระบบส่งน้ำและกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรรมให้เกิดมประสิทธิภาพสูงสุด ณ บ้านเนินพลวง หมู่ 8 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร