‘หม่อมเต่า’ชื่นชมประกันสังคมพัฒนาสู่ปีที่ 30 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน และมอบโล่รางวัลแก่สถานพยาบาลในดวงใจ เผย ชื่นชมประกันสังคมที่พัฒนางานอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 30 มุ่งเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแก่ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 29 ปี ในวันที่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมครบรอบ 29 ปี ขอชื่นชมถึงพัฒนาการของสำนักงานประกันสังคมที่พัฒนางานประกันสังคมให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแก่แรงงานมาตลอด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบประกันสังคมของประเทศไปสู่ยุคใหม่ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสอดรับกับนโยบายกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่าง ๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการ โดยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่นประจำปี 2562 โดยได้มอบโล่ฯ แก่สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 64 แห่ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ การแพทย์ นวัตกรรม และสนับสนุนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จำนวน 44 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 40 รางวัล และประเภทหน่วยงาน 4 รางวัล รวมทั้งมอบโล่รางวัลแก่สถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 23 รางวัล โดยพิจารณาจากสถานพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน มีการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องอีกด้วย