ยาต้านไวรัส HIV ในระบบประกันสังคม

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์ เสนอข่าวยาต้านไวรัส HIV ในระบบประกันสังคมไม่เพียงพอทำให้ต้องใช้ยาจาก สปสช. มาทำการักษา เลขาธิการ สปส. เผยประกันสังคมซื้อยาต้านไวรัส HIV ในระบบเดียวกับ สปสช.และมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดส่งให้สถานพยาบาล โดย สปส.ได้สั่งซื้อยาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและเร่งจัดส่งยาให้สถานพยาบาล แจงการนำยาของ สปสช. มาให้แก่ผู้ประกันตนก่อน         เป็นการบริหารจัดการของสถานพยาบาลที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีสื่อออนไลน์ระบุยาต้านไวรัส HIVในระบบประกันสังคมไม่เพียงพอทำให้ต้องใช้ยาจาก สปสช. มาทำการักษาว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยใช้หลักการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งให้องค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการจัดส่งยาให้แก่สถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนยาทั้งสิ้น 25 รายการ ประกอบกับขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการสั่งซื้อยา เพื่อเติมเต็มสต๊อกยาที่ขาดในบางรายการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับและเร่งจัดส่งยาให้สถานพยาบาล สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลได้นำยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาให้แก่ผู้ประกันตนก่อนนั้น เป็นการบริหารจัดการของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อปรับจุดสั่งซื้อยา รวมทั้งจัดให้มีปริมาณเติมเต็มในสต๊อกยาของสำนักงานประกันสังคมมากขึ้น อีกทั้งคัดเลือกยาที่เป็นสูตรพื้นฐาน มีปริมาณการใช้สม่ำเสมอ และผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องใช้มาก เพื่อจัดทำแผนจัดซื้อรายปี โดยให้องค์การเภสัชกรรม เตรียมพร้อมจัดหายาตามปริมาณที่สำนักงานประกันสังคมสั่งซื้อต่อไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในระบบจัดการบริหารงานด้านการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมและจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนมาตรฐานที่กำหนด          อย่างเพียงพอต่อความต้องการจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยสถานพยาบาลจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

 

————————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน