พก. ลงพื้นที่ด่วนช่วยคนพิการป่วยติดเตียง ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 12.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย กระทรวง พม. พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งในอำเภอสันป่าตอง มีคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น พก. ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมการเผชิญเหตุ ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติและจังหวัด พร้อมทั้งประสานเครือข่าย อพม. สภาเด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการสังคม เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 2) การบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย) ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ อพม. สำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมและจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคลี่คลายและบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูจิตใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวล อีกทั้งร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ แจกจ่ายอาหาร ฯลฯ และ 3) การฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย (หลังการเกิดภัย) มีการจัดทีม พม. ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัย สามารถแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร.สายด่วน 1300 หรือสายด่วนคนพิการ 1479 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. โดย พก. พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามภารกิจอย่างเต็มที่