เปิดฉาก AMEM ครั้งที่ 37

วันที่ 2 กันยายน 2562 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings : 37th AMEM) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เริ่มขึ้นเป็นวันแรก โดยเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายนนี้ โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานของไทย ได้เป็นประธานการประชุมในช่วงเช้า เพื่อหารือเตรียมการทั้งในด้านลำดับขั้นตอนการประชุมฯ และหาข้อสรุปในเรื่องเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการแถลงความสำเร็จของการดำเนินงานในกรอบอาเซียน ซึ่งมีกรอบความร่วมมือ 7 สาขา และ 1 เครือข่ายความร่วมมือ 1)ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน 2)การพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ 3) การส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 4) การส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 5) การส่งเสริมพลังงานทดแทน 6) การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 7) การจัดทำนโยบายและแผนอาเซียนด้านพลังงาน และเครือข่ายความร่วมมือด้านการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประชุม AMEM ครั้งที่ 37 นี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562

…………………………………………..