ธ.ก.ส. ร่วม มูลนิธิข้าวไทย พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวและชาวนาไทยรุ่นใหม่

ธ.ก.ส. ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย หนุนสร้างศักยภาพชาวนาไทยรุ่นใหม่ เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าว โดยนำความรู้เทคโนโลยีทันสมัยสู่การปฏิบัติ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย” ระหว่าง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทยฯ กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทย และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการผลิตข้าว การค้าข้าว และชาวนาไทย โดยเชื่อมโยง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจร เช่น การจัดทำโครงการค่ายอนุชนชาวนาไทยเพื่อสร้างชาวนาไทยรุ่นใหม่ การจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย การร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวที่เหมาะสมถูกต้อง การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านข้าวให้ชาวนาไทยและสร้างฐานข้อมูลเรื่องข้าวอย่างครบวงจร ทั้งข้อมูลองค์กรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิจัยด้านข้าว เพื่อให้บุคคลผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องข้าวได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมชาวนาไทยรุ่นใหม่ โดยร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าว วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคข้าวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและเศรษฐกิจของชาติ ควบคู่การสนับสนุนให้บุตรหลานชาวนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการทำนาที่ทันสมัย ผ่านระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างชาวนาไทยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การประชุมเวทีข้าวไทย การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดโครงการคัดเลือกชาวนาตัวอย่างร่วมกับองค์กรภาคี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชนนำนวัตกรรมข้าวจากการประกวด พัฒนา ต่อยอด นำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนา