กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ 7 – Eleven เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจับมือ 7 – Eleven เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ เพิ่มโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับตลาดสมุนไพร

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทย ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะนำมาสู่ความมั่งคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้การคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อ  7- Eleven โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับ หน่วยงาน extra Health and Wellness การนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อเป็นการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ  ของประเทศ และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดได้

ปัจจุบันตลาดสมุนไพรมีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพมากที่สุด ในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชสำอาง โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอัตรา    การเติบโตด้านการบริโภคสมุนไพรสูงติดหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วย ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทางจึงเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภาคีที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปให้ถึง ซึ่งที่ผ่านมาตลาดสมุนไพรของประเทศไทย มีการเติบโตและมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นการเพิ่มช่องทางการตลาดด้านการค้าปลีกและการแลกเปลี่ยนความรู้และการส่งเสริมให้ เกิดเวที การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพกับบริษัทเอกชนชั้นนำ ด้านธุรกิจอาทิเช่น บริษัทซีพี ออลล์ (มหาชน) จำกัดจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับตลาดสมุนไพรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดสมุนไพรต่อไปได้